CELE I DZIAŁANIA FEDERACJI

By lepiej reprezentować i wspierać interesy rzemieślników i przedsiębiorców zdecydowaliśmy się powołać federację.

Związek stowarzyszeń nosi nazwę: Federacja Powszechny Samorząd Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Celem Federacji jest:

 1. Rzecznictwo w sprawach organizacji członkowskich Federacji, zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MSP) oraz w sprawach przedsiębiorców sektora MSP będących członkami tych organizacji.
 2. Lobbing na rzecz stanowienia prawa i procedur sprzyjających rozwojowi organizacji członkowskich Federacji oraz członków tych organizacji.
 3. Świadczenie usług dla organizacji członkowskich Federacji, w zakresie prowadzonej przez nie działalności.
 4. Integracja środowiska przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wyznaczanie standardów działania organizacji członkowskich Federacji oraz przedsiębiorców sektora MSP będących członkami tych organizacji.
 2. Wdrażanie procedur promujących rzetelnych, obowiązkowych i odpowiedzialnych przedsiębiorców, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji, gwarantujących klientom wysoką jakość produktów lub usług oraz bezpieczeństwo finansowe kontrahentom i podwykonawcom.
 3. Promocję poza granicami kraju polskich produktów, wytwarzanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.
 4. Rzecznictwo i lobbing w zakresie rozwiązań prawnych, zarówno istniejących jak i projektowanych, w celu zapewnienia pełni praw i swobód gospodarczych przedsiębiorcom sektora MSP zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.
 5. Wprowadzenie kanałów informatycznych umożliwiających stały kontakt z i pomiędzy organizacjami członkowskimi o podobnym profilu, albo terenie działania, a tym samym możliwość wzajemnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów lub możliwość podejmowania wspólnych projektów.
 6. Wprowadzenie rozwiązań informatycznych umożliwiających szybkie i sprawne konsultowanie wszystkich przedsiębiorców sektora MSP zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.
 7. Udzielanie ochrony i pomocy przedsiębiorcom sektora MSP, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji, zagrożonym działaniami organów administracji publicznej.
 8. Wdrażanie instytucjonalnych rozwiązań zapewniających najlepsze formy współpracy i współdziałania Federacji Powszechnego Samorządu Gospodarczego z samorządem terytorialnym.
 9. Wzmacnianie poczucia siły i bezpieczeństwa przedsiębiorców sektora MSP, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji, w sytuacji zagrożeń zewnętrznych ze strony organów Państwa i administracji publicznej.
 10. Wdrażanie programów i procedur obniżających koszty prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw.
 11. Podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych mających na celu podniesienie rentowności i dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MSP.