Postulaty PSG

Czas kataklizmu wywołany światową pandemią, która pojawiła się także w Polsce, wymaga radykalnych decyzji i solidarności wszystkich grup społecznych, aby nie doprowadzić do zapaści polskiej gospodarki. Koszty i straty spowodowane epidemią powinny zostać rozłożone na wszystkich. Szczególnej ochrony i wsparcia wymagają osoby samozatrudnione, mikro i mali przedsiębiorcy, których jest najwięcej i ponoszą dotkliwe straty zagrażające ich przetrwaniu. Dlatego też, mając na względzie interes wszystkich obywateli oraz dobro wspólne jakim jest troska o pomyślność naszej gospodarki i obowiązek niesienia pomocy najbardziej poszkodowanym, na okres trwania epidemii, stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego (zwanego dalej okresem szczególnym), proponujemy pilne podjęcie następujących działań:

 

 1. Pracodawca, którego działalność została ograniczona lub uniemożliwiona w okresie szczególnym, może na ten okres obniżyć wynagrodzenie zatrudnionym pracownikom i zleceniobiorcom, nie więcej jednak niż do wysokości pensji minimalnej brutto, bez potrąceń na ZUS i podatek dochodowy.
 2. Powyższe nie dotyczy wynagrodzeń osób bezpośrednio zatrudnionych i zaangażowanych w walkę z epidemią, w szczególności pracowników służby zdrowia, ratowników medycznych, straży granicznej i pożarnej, policji, czy kurierów (z możliwością powiększenia ich wynagrodzeń o dodatki związane z ryzykiem wykonywanej pracy w okresie szczególnym).
 3. W okresie szczególnym Przedsiębiorca, który nie ma możliwości prowadzenia w tym czasie działalności gospodarczej i nie osiąga żadnych przychodów, może udzielić obligatoryjnego urlopu bezpłatnego każdemu ze swoich pracowników, bez rozwiązywania z nim umowy o pracę, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące przypadające w okresie szczególnym.
 4. Pracownicy na urlopach bezpłatnych, o których mowa w pkt 3, osoby z którymi rozwiązano umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez przedsiębiorcę, którego prowadzenie działalności gospodarczej zostało w okresie szczególnym ograniczone lub uniemożliwione, a także przedsiębiorcy  prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mają możliwości prowadzenia w tym czasie działalności gospodarczej, otrzymają z budżetu państwa w okresie szczególnym równowartość płacy minimalnej brutto, bez potrąceń na ZUS i podatek dochodowy.
 5. W okresie szczególnym wstrzymany zostaje pobór ZUS, wszystkich podatków, wszelkich należności publiczno-prawnych, bez konieczności spłacania tych należności w przyszłości – z wyjątkiem podatku VAT.
 6. Następuje całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości za lokale, w których prowadzona była działalność gospodarcza wstrzymana z uwagi na okres szczególny.
 7. Następuje całkowite zwolnienie z czynszu najmu za lokale jak wyżej, wynajmowane od samorządu czy też innej osoby fizycznej lub prawnej – z pełną rekompensatą Skarbu Państwa na rzecz wynajmujących.
 8. Następuje zawieszenie spłaty rat kapitałowych i odsetkowych od kredytów i leasingów dla wszystkich mikro i małych przedsiębiorców w okresie szczególnym.
 9. Następuje zawieszenie w okresie szczególnym spłaty rat kapitałowych dla wszystkich kredytobiorców i leasingobiorców, zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych. nieprowadzących działalności gospodarczej.
 10. Wypłaty świadczeń dla osób pozbawionych dochodu, następują na podstawie oświadczenia osoby samozatrudnionej lub listy urlopowanych pracowników przedłożonej przez pracodawcę z podpisem notarialnie poświadczonym pod oświadczeniem zawierającym także informację o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Rada Krajowa PSG

Uwagi:

Obniżenie wynagrodzeń do wysokości pensji minimalnej brutto, pozostawione jest do uznania przedsiębiorcy i zależy od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Pracodawca sam decyduje ilu pracowników może utrzymać na etatach w swojej firmie, a ilu urlopuje. Pracownikom pozostawionym, może zaproponować pensję wyższą od minimalnej, jeżeli są niezbędni do zachowania ciągłości przedsiębiorstwa i jego przetrwania.

Obowiązek solidarnego ponoszenia kosztów w okresie szczególnym oznacza także, że część tych kosztów musi ponieść budżet państwa (pkt 5), samorząd terytorialny (pkt 6 i 7) oraz sektor bankowy (pkt 8 i 9), który w ostatnich latach notował gigantyczne dochody i ma wystarczające rezerwy finansowe.

Znika konieczność jakiejkolwiek biurokracji – punkt 5 jest realizowany z automatu, a punkty 6, 7 i 8 są realizowane na podstawie oświadczeń.

Wezwanie do zespołowej obrony swoich praw

Rada Krajowa Powszechnego Samorządu Gospodarczego przedstawia w załączeniu Postulaty i wzywa Premiera RP do natychmiastowego podjęcia rozmów mających na celu niezwłoczne wdrożenie ich w życie.

W chwili obecnej niemal każdy mikro i mały przedsiębiorca oraz osoby samozatrudnione, ze względu na niemożność kontynuowania działalności gospodarczej spowodowaną epidemią, utracił płynność finansową i przestał terminowo regulować swoje zobowiązania, w tym wobec zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców, stając na krawędzi bankructwa. W tej sytuacji, nie tylko pracownicy, ale także wymienieni przedsiębiorcy utracili możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb zarówno swoich, jak i swoich rodzin.

Biorąc pod uwagę powagę sytuacji i znaczną ilość przedsiębiorstw realnie zagrożonych bankructwem oraz opieszałe podejmowanie przez rząd decyzji w sprawie niezbędnej pomocy dla przedsiębiorców i ich pracowników, uważamy, że wystąpiły przesłanki uzasadniające skorzystanie przez obywateli z prawa do społecznego nieposłuszeństwa.

Sugerujemy zatem wszystkim przedsiębiorcom stojącym na krawędzi bankructwa, aby począwszy od dnia 01 kwietnia 2020 roku, aż do odwołania:

 1. Wstrzymali płatności do Skarbu Państwa: ZUS, wszystkich podatków i wszelkich innych należności publiczno-prawnych.
 2. Wstrzymali płatności na rzecz samorządów: podatków od nieruchomości i czynszów najmu za lokale wynajmowane od samorządów.
 3. Wstrzymali spłatę rat kapitałowych i odsetkowych od wszystkich kredytów i leasingów.
 4. Udzielili obligatoryjnego urlopu bezpłatnego, bez rozwiązywania umowy o pracę, tym swoim pracownikom, którym nie są w stanie, ani zapewnić pracy, ani wynagrodzenia.
 5. Zaproponowali pozostałym pracownikom obniżenie wynagrodzenia, nie więcej jednak niż do wysokości pensji minimalnej brutto, bez potrąceń na ZUS i podatek dochodowy.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tej sugestii mogą liczyć na zbiorową obronę swoich praw przez Stowarzyszenie Powszechny Samorząd Gospodarczy, jeżeli prześlą wypełnioną deklarację mailem na adres: biuro@psg-msp.pl

 

Pobierz deklarację

Rada Krajowa Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

 1. Maciej Anyszkiewicz                    Puławy
 2. Krzysztof Jędrasik                         Łódź
 3. Hieronim Jurga                                Poznań
 4. Ilona Kanclerz                                  Katowice
 5. Mirosława Kaźmierczak             Środa Wlkp
 6. Sławomir Kobosa                           Łódź
 7. Henryka Matysiak                          Łódź
 8. Krzysztof Musiał                            Wrocław
 9. Piotr Nagawski                               Warszawa
 10. Emilia Nowaczyk                           Poznań
 11. Ryszard Piątek                               Świdwin
 12. Kamila Pińczyńska                       Łódź
 13. Piotr Suwalski                                Zawiercie
 14. Marta Szewczyk                            Pajęczno
 15. Krzysztof Urbanek                       Mosina
 16. Jerzy Wiśniewski                          Pabianice
 17. Dominika Zamara                        Warszawa
 18. Włodzimierz Zydorczak            Kościan
 19. Piotr Zygarski                                Warszawa