Informacje i dokumenty

Przeczytaj więcej o idei Powszechnego Samorządu Gospodarczego. Dowiedz się o jego historii i znaczeniu, o możliwościach, które niesie jego przywrócenie. Przeczytaj projekt ustawy. Pobierz interesujące Cię dokumenty. Poznaj statut naszej Federacji. Kliknij na interesującą Cię sekcję informatora:

Cele i działania Federacji

Wyświetl lub pobierz statut Federacji w pliku PDF:

Statut związku stowarzyszeń pod nazwą Federacja Powszechny Samorząd Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

By lepiej reprezentować i wspierać interesy rzemieślników i przedsiębiorców zdecydowaliśmy się powołać federację. Związek stowarzyszeń nosi nazwę: Federacja Powszechny Samorząd Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Celem Federacji jest:

Rzecznictwo w sprawach organizacji członkowskich Federacji, zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MSP) oraz w sprawach przedsiębiorców sektora MSP będących członkami tych organizacji.
Lobbing na rzecz stanowienia prawa i procedur sprzyjających rozwojowi organizacji członkowskich Federacji oraz członków tych organizacji.
Świadczenie usług dla organizacji członkowskich Federacji, w zakresie prowadzonej przez nie działalności.
Integracja środowiska przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wyznaczanie standardów działania organizacji członkowskich Federacji oraz przedsiębiorców sektora MSP będących członkami tych organizacji.
 2. Wdrażanie procedur promujących rzetelnych, obowiązkowych i odpowiedzialnych przedsiębiorców, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji, gwarantujących klientom wysoką jakość produktów lub usług oraz bezpieczeństwo finansowe kontrahentom i podwykonawcom.
 3. Promocję poza granicami kraju polskich produktów, wytwarzanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.
 4. Rzecznictwo i lobbing w zakresie rozwiązań prawnych, zarówno istniejących jak i projektowanych, w celu zapewnienia pełni praw i swobód gospodarczych przedsiębiorcom sektora MSP zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.
 5. Wprowadzenie kanałów informatycznych umożliwiających stały kontakt z i pomiędzy organizacjami członkowskimi o podobnym profilu, albo terenie działania, a tym samym możliwość wzajemnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów lub możliwość podejmowania wspólnych projektów.
 6. Wprowadzenie rozwiązań informatycznych umożliwiających szybkie i sprawne konsultowanie wszystkich przedsiębiorców sektora MSP zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.
 7. Udzielanie ochrony i pomocy przedsiębiorcom sektora MSP, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji, zagrożonym działaniami organów administracji publicznej.
 8. Wdrażanie instytucjonalnych rozwiązań zapewniających najlepsze formy współpracy i współdziałania Federacji Powszechnego Samorządu Gospodarczego z samorządem terytorialnym.
 9. Wzmacnianie poczucia siły i bezpieczeństwa przedsiębiorców sektora MSP, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji, w sytuacji zagrożeń zewnętrznych ze strony organów Państwa i administracji publicznej.
 10. Wdrażanie programów i procedur obniżających koszty prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw.
 11. Podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych mających na celu podniesienie rentowności i dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MSP.

Historia PSG

Pierwszymi izbami samorządowymi były izby handlu i przemysłu w zaborze austriackim (1850 r.) i izby przemysłowo- handlowe w zaborze pruskim (1851 r). Natomiast w zaborze rosyjskim samorząd nie występował w żadnej formie, gdyż nie mieścił się on w doktrynie samodzierżawia carskiego. Po odzyskaniu niepodległośc izby funkcjonowały początkowo w oparciu o znowelizowane prawo z okresu niewoli. Trwał spór o ustrój prawny i wybór modelu izb: francuski czy anglosaksoński. Wybór padł na model francuski, co było przede wszystkim skutkiem zaborów. Przez z górą 100 lat gospodarka polska była organizmem wewnętrznie niespójnym. Granice celne, systemy podatkowe, pieniądz – wszystko to dzieliło gospodarkę ziem polskich. Utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego było jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęły przed odrodzonym państwem polskim. Uznano wówczas, że najlepszym, dla procesu tworzenia jednolitego organizmu gospodarczego kraju, będzie skupienie wszystkich grup przedsiębiorców w izbach samorządowych, jako instytucjach związanych z państwem. Oznaczało to uznanie samorządu gospodarczego za podmiot administracji publicznej, równorzędny administracji rządowej i samorządowi terytorialnemu.

Za francuskim modelem izb gospodarczych przemawiała również tradycja. Izby według modelu francuskiego funkcjonowały na ziemiach polskich pod zaborem austriackim i pruskim już od połowy XIX w. Były sprawdzoną formą zbiorowego działania przedsiębiorców na rzecz ładu rynkowego. Po trzecie, za francuskim modelem izb przemawiały również powiązania gospodarcze Polski z zagranicą. Traktat wersalski obligował Republikę Weimarską do dopuszczania na jej rynek określonych ilości polskiego węgla, stali, surówki żelaza i cukru. Właścicielami zaś większości zakładów produkujących owe dobra np. na Górnym Śląsku czy w Łodzi byli Niemcy. Ich obligatoryjna przynależność do izb samorządowych, zdominowanych przez polskich przedsiębiorców, miała zabezpieczać strategiczne interesy Rzeczypospolitej.

Uwieńczeniem prac legislacyjnych były rozporządzenia Prezydenta RP z 1927 r. o izbach rzemieślniczych i izbach przemysłowo-handlowych oraz rozporządzenie z 1928 r. o izbach rolniczych. W wyniku tych aktów prawnych powstały izby gospodarcze jako podmioty administracji publicznej. Upodmiotowienie ustrojowe samorządu gospodarczego w II Rzeczpospolitej znalazło wyraz prawny w ustawie konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. art.72. ust.2 – „Administrację państwową sprawuje: a) administracja rządowa, b) samorząd terytorialny, c) samorząd gospodarczy”. Wybuch drugiej wojny światowej przerwał działalność samorządu gospodarczego w Polsce na wiele dziesięcioleci. Przesłanki odrodzenia samorządu gospodarczego stworzyła ponownie transformacja ustroju politycznego i gospodarczego w 1989 r. Wszystkie izby gospodarcze są obecnie stowarzyszeniami prywatno-prawnymi, bezwładztwa administracyjnego. W przeciwieństwie do II Rzeczypospolitej, izby gospodarcze w III Rzeczypospolitej należą do modelu anglosaksońskiego. Żadna z nich nie ma charakteru powszechnego, nie może być reprezentatywnym partnerem środowiska przedsiębiorców wobec administracji rządowej i samorządu terytorialnego. W rezultacie, trwający w Polsce już piętnaście lat proces transformacji ustrojowej dokonuje się bez udziału samorządowych izb gospodarczych. Takie reformy gospodarcze, jak prywatyzacja i restrukturyzacja gospodarki przeprowadzane są przez urzędników administracji rządowej, bez udziału najbardziej zainteresowanego i kompetentnego w tej dziedzinie czynnika obywatelskiego, czyli przedsiębiorców. Początkiem procesu stopniowej odbudowy działalności izb było utworzenie Krajowej Izby Gospodarczej. Na zebraniu założycielskim, 13 lutego 1990 r., w jawnym głosowaniu przyjęto uchwałę o powołaniu Izby. Przedstawiciele 13 założycieli wybrali następnie Radę Izby oraz Komisję Rewizyjną. Dwa dni później sądowy wpis do rejestru dał początek najnowszej historii samorządu gospodarczego w Polsce.

Na podstawie książki „Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania” pod red. Stanisława Wykrętowicza, Wydawnictwo WSB, Poznań 2004

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza (https://kig.pl/o-kig/o-nas/samorzad-gospodarczy/)

Projekt ustawy, jej założenia i cele

Wyświetl lub pobierz plik PDF:

Projekt ustawy

Cele ustawy

Założenia do ustawy

Dla ubiegających się o członkostwo

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego przedsięwzięcia jakim jest Federacja Powszechny Samorząd Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O korzyściach można przeczytać na stronie “dołącz do nas”.

Członkiem zwyczajnym Federacji Powszechny Samorząd Gospodarczy MSP może być wyłącznie organizacja pozarządowa, która posiada osobowość prawną i zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP lub działa na rzecz takich przedsiębiorców. Może ona zostać przyjęta w poczet członków, po podjęciu uchwały swoich władz statutowych o przystąpieniu do Federacji. Wzór uchwały do pobrania poniżej:

Wzór uchwały o przystąpieniu do Federacji w charakterze członka zwyczajnego

Członkiem wspierającym Federacji może zostać przedsiębiorca osoba fizyczna lub prawna udzielająca Federacji pomocy finansowej, rzeczowej lub intelektualnej w realizacji jej celów. Aby zostać członkiem wspierającym Federacji spółka podejmuje uchwałę, a osoba fizyczna składa deklarację. Wzory obu dokumentów do pobrania poniżej:

Wzór uchwały o przystąpieniu do Federacji w charakterze członka wspierającego

Wzór deklaracji osoby fizycznej o przystąpieniu do Federacji w charakterze członka wspierającego

Skany wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać mailem na adres email: biuro@psg-msp.pl